Szukaj
 • hmfinance

KSIĘGOWA RADZI - ulgi podatkowe w PIT za 2020 rok!


Jak już zapewne wszyscy wiemy, od 15 lutego można składać deklaracje PIT za 2020 rok. Jednak przed złożeniem PIT-u warto zapoznać się z ulgami, z jakich możemy skorzystać. Poniżej przedstawiamy zatem charakterystykę ulg, z których można skorzystać przy składaniu deklaracji PIT za rok 2020.


Pierwsza ulga, o jakiej warto wspomnieć jest związana z obecną sytuacją na świecie. Ulga ta to możliwość odliczenia darowizny na cele walki z COVID-19. Co ciekawe, możliwe jest odliczenie podwójnej wartości owej darowizny.


Oznacza to, że jeśli podarowaliśmy np. szpitalowi 50 000 zł, to od dochodu możemy odliczyć aż 100000 zł. Górnym limitem odliczenia jest osiągnięty przez nas dochód. Z prostego wyliczenia wynika, że jeśli nasz dochód roczny wyniósł 100 000 zł, a szpitalowi podarowaliśmy 50 000 zł, to dochód do opodatkowania wyniesie 0 zł.


Druga ulga, na jaką warto zwrócić uwagę, to ulga termomodernizacyjna w wysokości maksymalnie 53 000 zł na jednego podatnika. Obejmuje osoby, które dokonały modernizacji lokalu mieszkalnego.


Oznacza to, że gdy dana nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdemu z nich z osobna przysługuje 53 000 zł do odliczenia - razem aż 106 000 zł.

Modernizacją można nazwać wymianę pieca węglowego na gazowy, wymiana okien na lepsze lub instalacja fotowoltaiczna na dachu. Ważne jest, aby każdy taki wydatek został udokumentowany odpowiednią fakturą i dowodem zapłaty.


Trzeba pamiętać o tym, że:


 • Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest się właścicielem bądź współwłaścicielem.

 • Jeśli nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jesteś zobowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

 • Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Następną ulgą, o której warto wiedzieć, to ulga na Internet. Można przy niej odliczyć wydatki na internet poniesione w roku podatkowym. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym ten okres nie korzystałeś z tego odliczenia.


Odliczeniu podlegają wydatki na internet, niezależnie od miejsca w którym podatnik użytkuje sieć internetową, jak i niezależnie od formy dostępu, np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych) jak i w kawiarence internetowej. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł.


Kolejną ważną ulgą jest ulga rehabilitacyjna. Są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez osobę będącą osobą niepełnosprawną lub osobę, na której utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Do owych wydatków można zaliczyć:

 • przystosowanie i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 • przystosowanie pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych.

 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidzkiej – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej.

 • opłacenie tłumacza języka migowego.

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

 • leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

·- osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego.

·- osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidzkiej, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego.

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

·- na turnusie rehabilitacyjnym.

- w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

·- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.


Warto też zapoznać się z ulgą mieszkaniową, która dotyczy wydatków poniesionych na:

 • na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002 - 2006, jak również odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na spłatę kredyt mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów.

 • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

 • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe w brzmieniu obowiązującym w tych latach.

 • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Kolejną ulga - ulga odsetkowa. Przysługuje ona osobie, której w latach 2002-2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy.


„Kredyt mieszkaniowy”, o którym mowa wyżej, to kredyt udzielony bezpośrednio osobie prywatnej (a nie np. deweloperowi czy spółdzielni mieszkaniowej) w latach 2002-2006 na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z:

 • budową budynku mieszkalnego.

 • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku.

 • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają zarówno faktycznie spłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego, jak i od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę ww. zobowiązań.


Pamiętajmy również o tym, że od podatku można odliczyć darowizny:


 • Na działalność pożytku publicznego.

 • Na cele kultu religijnego.

 • Krwiodawstwo.

 • Na cele kształcenia zawodowego.

 • Na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

 • Na sprzęt komputerowy w formie laptopów i tabletów.


Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach rozliczenia zeznania rocznego za rok 2020. Nasi eksperci księgowi i doradcy podatkowi służą Państwu fachową pomocą każdego dnia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.20 wyświetlenia0 komentarz